Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Gennemførte tilsynsbesøg

Tilsyn på børneområdet 2016

Tilsyn på børneområdet 2016

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE RESULTATER

Temaer

Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder et tema for Børnekontorets tilsynsbesøg.

Læs om temaer og se temarapporter på ombudsmanden.dk under "Tilsynsbesøg mv.".

TEMA I 2016: BØRN OG UNGE I PSYKIATRIEN MED FOKUS PÅ

  • fiksering 
  • undervisning 
  • inddragelse og medbestemmelse

Ombudsmandens væsentligste konklusioner og anbefalinger

  • Ombudsmanden konstaterede, at børnene og de unge på psykiatriske afdelinger blev inddraget i at udarbejde individuelle/personlige strategier for at forebygge selvskade.
  • Ombudsmanden konstaterede, at undervisningen blev prioriteret som en vigtig del af børnenes og de unges behandling, og at undervisningen blev tilrettelagt efter samråd med børnene og de unge.
  • Der var behov for, at afdelingerne forbedrede informationen til forældremyndighedens indehaver om, at forældrene kan lade være med at tage stilling til brug af tvang eller magtanvendelse over for deres børn under 15 år. Ombudsmanden gav anbefalinger om dette alle steder.

Drøftelser med centrale myndigheder

Overgreb: Social- og Børneministeriet og Socialstyrelsen oplyste på et møde, at styrelsen havde sat flere initiativer i værk for at forebygge seksuelle overgreb i handicapinstitutioner for børn og unge. Baggrunden var bl.a. overgrebspakken i 2013 og ombudsmandens generelle anbefaling i temarapport for 2015 om at udarbejde retningslinjer for, hvordan handicapinstitutioner forebygger seksuelle overgreb, og hvilken fremgangsmåde institutionerne følger ved mistanke om overgreb. Styrelsen var i gang med at udvikle en håndbog og havde igangsat en undersøgelse, som SFI foretog.

IT-hjælpemidler: På et møde med Social- og Børneministeriet og Socialstyrelsen blev det drøftet, om der var behov for at udbrede kendskabet til de IT-hjælpemidler, der kan understøtte kommunikationen for børn og unge med begrænset eller intet verbalt sprog. Det skete på baggrund af ombudsmandens temarapport for 2015 om børn og unge på handicapinstitutioner. Myndighederne oplyste, at der lanceres en vidensportal om alternative kommunikationshjælpemidler, og at IT-hjælpemidler vil indgå i en håndbog.

Sundhed: Ombudsmanden spurgte på et møde Udlændingestyrelsen, om asylcentrene var fuldt opmærksomme på, at asylansøgerbørn som udgangspunkt gives samme ret til forebyggende sundhedsordninger og sundhedsydelser som herboende børn. Styrelsen ville følge op på dette.

Magtanvendelse: På et møde med Udlændingestyrelsen rejste ombudsmanden spørgsmålet om, hvordan det sikres, at asylcentrene kender reglerne for brug af magt over for børn og unge. Styrelsen havde talt med centrene om dette og ville nu følge yderligere op.

Sager (afsluttet i 2016) rejst efter tilsynsbesøg

Handleplaner: Ombudsmanden rejste efter tilsynsbesøg en række sager om, at anbragte børn og unge manglede handleplaner. 7 ud af 13 sager blev afsluttet med kritik. (FOB 2016-44).

Interne skoler: Efter tilsynsbesøg undersøgte ombudsmanden undervisningen i 4 interne skoler på anbringelsessteder for børn og unge. Ombudsmanden kritiserede, at 3 skoler ikke tilbød eleverne undervisning i den fulde fagrække, og at 2 skoler ikke fulgte reglen om, at elever kun må fritages for undervisning i et eller flere fag ud fra en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering af den enkelte elev. I 2 sager blev der givet henstilling. (Nyhed den 14. januar 2016).

Tilsyn med undervisning: Ombudsmanden undersøgte efter tilsynsbesøg 3 kommuners tilsyn med undervisningen i interne skoler på anbringelsessteder for børn og unge. En sag blev afsluttet med kritik. Efter henvendelse fra ombudsmanden indskærpede Undervisningsministeriet over for samtlige landets kommuner reglerne om undervisning af anbragte børn og unge i interne skoler. Desuden indskærpede ministeriet, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med undervisningen. (Nyheder den 14. januar og 23. december 2016).

Mundtlige anbefalinger til institutionens ledelse

Tvang: Psykiatriske afdelinger blev anbefalet, at afdelingen sørgede for fast at informere forældremyndighedens indehaver om, at forældrene kan lade være med at tage stilling til brug af tvang eller magtanvendelse over for deres børn under 15 år. Nogle afdelinger blev anbefalet at have skriftlig information om dette.

Dokumentation: Psykiatriske afdelinger blev anbefalet at være mere omhyggelige med at udfylde tvangsprotokoller. Det blev også anbefalet, at afdelingen sørger for at skrive navnene på det personale, der deltager i tvangsfiksering, ind i tvangsprotokollen.

Undervisning: Flere steder blev det anbefalet, at skolen på den psykiatriske afdeling justerede sin praksis, så undervisningen blev tilrettelagt efter samråd med forældrene. Desuden blev det anbefalet at sikre, at den, der står for sygeundervisningen, indhenter oplysning om elevens hidtidige undervisning.

Inddragelse og medbestemmelse: Det blev anbefalet at sikre, at patienten bliver dels inddraget og hørt om behandlingsplanens indhold, dels hørt om forhåndstilkendegivelser. Det blev også anbefalet at sikre, at eftersamtaler tilbydes til patienter og til forældre, der har givet samtykke til behandlingen af deres børn under 15 år.

Rettigheder: Der blev givet anbefalinger om, at afdelingen overvejede at udarbejde skriftligt materiale med information om de rettigheder, børn og unge har i psykiatrien, som sprogligt er målrettet børn og unge, og som eventuelt er aldersopdelt.

Magtanvendelse: Et asylcenter blev anbefalet at være opmærksom på, at det kun er straffelovens regler om nødværge og nødret, der gælder ved magtanvendelse – og ikke servicelovens regler. Asylcentret blev også anbefalet at udarbejde retningslinjer for brug af magt.

Sundhed: Et asylcenter blev anbefalet at sikre sig, at sundhedstilbuddet fremadrettet lever op til reglerne, herunder at asylansøgerbørn som udgangspunkt gives samme ret til forebyggende sundhedsordninger og sundhedsmæssige ydelser som herboende børn.

Husorden: Et asylcenter blev anbefalet at få husordenen oversat til andre relevante sprog end engelsk. Psykiatriske afdelinger blev anbefalet at overveje, om den praksis, der blev beskrevet i husordenen om erstatning (hvorefter afdelingen ikke kunne ifalde erstatningsansvar), var retvisende.

Beboerråd: Et asylcenter blev anbefalet at bistå beboerne med at etablere et beboerråd.

Andre resultater

Voksenansvarsloven: I 2016 vedtog Folketinget lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Loven bygger i vidt omfang på anbefalinger fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge, som blev nedsat, efter at ombudsmanden på baggrund af tilsynsbesøg havde rejst spørgsmål om reglerne om magtanvendelse.

Læs også:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn voksenområdet
Tilsyn handicapområdet
Tilsyn tvangsudsendelser