Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

TILGÆNGELIGHEDSTILSYN

Hvor

Ombudsmanden gennemfører tilsyn med tilgængeligheden til offentlige bygninger. Det kan f.eks. være folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, rådhuse, biblioteker, hospitaler og afstemningssteder.

Hvorfor

Folketinget har anmodet ombudsmanden om at følge udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap. I den forbindelse foretager ombudsmanden bl.a. tilsyn med den fysiske tilgængelighed for mennesker med handicap. Formålet er at undersøge, om de regler, der skal sikre, at offentlige bygninger er tilgængelige for alle, bliver overholdt.

Hvordan

Under tilsynsbesøgene bliver ombudsmandens medarbejdere vist rundt i bygningerne. Ombudsmandens medarbejdere har måleudstyr med for at tjekke, om f.eks. ramper for kørestolsbrugere har en hældningsgrad, som stemmer overens med byggereglerne.

Hvem

Tilsynsafdelingen varetager tilgængelighedstilsynene. En kørestolsbruger, der er konsulent for ombudsmanden, deltager i besøgene. Desuden har ombudsmandens børnesagkyndige deltaget ved besøg på folkeskoler.

GENNEMFØRTE TILGÆNGELIGHEDSTILSYN I 2016

Tilgængelighedstilsyn

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE RESULTATER I 2016

Hvad førte tilgængelighedstilsynene til?

Tilgængelighedstilsynet på Brændkjærskolen førte bl.a. til en række anbefalinger om parkerings- og adgangsforhold og skiltning. Ombudsmanden anbefalede også, at man ved en fremtidig renovering etablerer legearealer, der er mere tilgængelige for elever med bevægelseshandicap, og ved en fremtidig renovering af bruserummet og saunaen etablerer bredere dør og sænker dørtrinnet, så også kørestolsbrugere kan få adgang.

Sagen om tilgængelighedstilsynet på Rosengårdskolen var ikke endeligt afsluttet ved redaktionens slutning.

I 2016 afsluttede ombudsmanden desuden en sag om et tilgængelighedstilsyn på Skovvangskolen i Allerød, som blev gennemført i 2015. Tilsynet førte til en række anbefalinger, bl.a. om adgangsforhold, skiltning og afskærmning. Det blev også under henvisning til bl.a. FN’s Handicapkonvention og FN’s Børnekonvention anbefalet, at der på en udendørs legeplads blev etableret legefaciliteter for skolens elever med forskellige former for bevægelseshandicap. Derudover henstillede ombudsmanden, at skolen og Allerød Kommune ved førstkommende lejlighed sikrede tilgængelighed for elever med bevægelseshandicap til skolens faglokaler.

Flere oplysninger om ombudsmandens arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap og ombudsmandens rapporter om tilgængelighedstilsyn kan findes på ombudsmanden.dk/handicap.

Andre aktiviteter

Handicaptilgængelighed til togstationer: Sagen, som var rejst på ombudsmandens eget initiativ, blev afsluttet i 2016 og omfattede 13 fjern- og regionalstationer rundt om i landet, hvor der kun var adgang til perronen via en trappe fra tunnel eller bro.

På baggrund af svar fra Transportministeriet (nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) konstaterede ombudsmanden bl.a., at der på 12 af stationerne fortsat var væsentlige hindringer for tilgængeligheden for mennesker med bevægelseshandicap. Efter lovgivningen, herunder den relevante EU-lovgivning, kunne der ikke stilles krav om, at der bliver etableret elevatorer eller ramper på de 12 stationer, men ombudsmanden anså det for meget væsentligt, at der i overensstemmelse med bl.a. FN’s Handicapkonvention fortsat arbejdes på at forbedre tilgængeligheden til togstationer.

Møder: Ombudsmanden samarbejder med Institut for Menneskerettigheder og Det Centrale Handicapråd om at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention. Som led i dette samarbejde holdt ombudsmanden i 2016 to møder med disse institutioner.

Læs også:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn voksenområdet
Tilsyn børneområdet
Tilsyn tvangsudsendelser