Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Hvor

Ombudsmanden gennemfører tilsynsbesøg i oentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. være fængsler, sociale institutioner og psykiatriske afdelinger.

Hvorfor

Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at mennesker, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Tilsynsbesøgene foregår både efter ombudsmandsloven og efter den valgfri protokol til FN’s Konvention mod Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf. Ombudsmanden er efter denne protokol udpeget til "national forebyggende mekanisme". Opgaven varetages i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, som bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.

Ombudsmanden har et særligt ansvar for at beskytte børns rettigheder efter bl.a. FN’s Børnekonvention..

Hvordan

Under tilsynsbesøgene giver ombudsmanden ofte institutionerne anbefalinger. Formålet med anbefalingerne vil typisk være at forbedre forholdene for brugerne af institutionerne, herunder justere forholdene for at få dem til at stemme overens med reglerne. Det kan også være for at forebygge f.eks. nedværdigende behandling.

Tilsynsbesøg kan også få ombudsmanden til at undersøge generelle problemer.

Hvem

Tilsynsafdelingen varetager tilsynsbesøg på voksenområdet, mens Børnekontoret tager på tilsynsbesøg på børneområdet. En børnesagkyndig deltager i tilsynsbesøg på børneområdet og, hvis det vurderes at være relevant, i tilsynsbesøg på voksenområdet.

Normalt deltager en læge fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, og ofte deltager en menneskerettighedsekspert fra Institut for Menneskerettigheder.

Afsluttede tilsynssager i 2016

På voksenområdet afsluttede ombudsmanden desuden:   

14 sager med tilknytning til tilsynsområdet, som ombudsmanden havde rejst på eget initiativ. 7 sager førte til kritik eller henstilling.

29 sager om selvmordsforsøg, dødsfald mv. i kriminalforsorgens institutioner eller i politiets varetægt. Der blev givet kritik i 1 sag.

 

På børneområdet afsluttede ombudsmanden desuden:

22 sager med tilknytning til tilsynsområdet, som ombudsmanden havde rejst på eget initiativ. 8 sager førte til kritik.

Internationale aktiviteter

Der blev i 2016 holdt 3 møder med repræsentanter for de andre nordiske ombudsmænd og 8 møder med andre udenlandske ombudsmænd mfl. med dialog og erfaringsudveksling om tilsynsarbejdet.

Ombudsmanden holdt desuden i løbet af året møde med en repræsentant for FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) om sin tilsynsvirksomhed..

Andre aktiviteter

Ombudsmanden har i 2016 i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder gennemført en intern evaluering af sit koncept for tilsynsbesøg. Se ombudsmandens tilsynsmanual på ombudsmanden.dk under "Tilsynsbesøg mv.". Se desuden artiklen på side 66-71.

Som noget nyt inviterede ombudsmanden i 2016 repræsentanter for civilsamfundet til et informationsmøde om ombudsmandens tilsyn.

LÆS OGSÅ:

Tilsyn voksenområdet
Tilsyn børneområdet
Tilsyn handicapområdet
Tilsyn tvangsudsendelser