Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Gennemførte tilsynsbesøg

Tilsyn på voksenområdet 2016Tilsyn på voksenområdet 2016

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE RESULTATER

Temaer

Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder et eller flere temaer for Tilsynsafdelingens tilsynsbesøg.

Læs om temaer og se temarapporter på ombudsmanden.dk under "Tilsynsbesøg mv.".

TEMA I 2016: KROPSVISITATION OG URINPRØVETAGNING

Ombudsmandens væsentligste konklusioner og anbefalinger

  • Efter besøg i 24 institutioner i kriminalforsorgen, i psykiatrien og på det sociale område konkluderede ombudsmanden, at kropsvisitation og urinprøvetagning overordnet foregik efter reglerne og så vidt muligt blev gennemført på en værdig og respektfuld måde over for borgerne.
  • På kriminalforsorgens område afdækkede besøgene et behov for at informere de indsatte bedre om, hvorfor og hvordan der foretages kropsvisitation og tages urinprøver, og om klagemuligheder. Ombudsmanden gav alle steder en eller flere anbefalinger herom.

Drøftelser med centrale myndigheder

Sikringscelleanbringelse: Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyste på et møde i forlængelse af ombudsmandens temarapport for 2015 om anbringelse i sikringscelle, at der var iværksat en række initiativer for at sikre, at reglerne bliver overholdt. Direktoratet havde bl.a. skrevet til kriminalforsorgsområderne og bedt om en særskilt plan for dette og udsendt en ny vejledning.

Radikalisering: På sit årlige møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen drøftede ombudsmanden procedurerne for indberetning af indsatte for radikalisering og ekstremisme med kriminalforsorgen. Ombudsmanden pegede på vigtigheden af, at de indsattes retssikkerhed sikres i den forbindelse. Ombudsmanden rejste efterfølgende på eget initiativ en sag om spørgsmålet. Sagen var ikke afsluttet ved årets udgang.

Forholdet mellem magt og omsorg: Ombudsmandens tema for 2015 om enkeltmandsprojekter på det sociale område afdækkede nogle dilemmaer, især om
forholdet mellem magt og omsorg. Børne- og Socialministeriet tilkendegav på et møde, at reglerne om magtanvendelse vil få et servicetjek i 2017 – bl.a. med fokus på balancen mellem magt og omsorg. Ombudsmanden drøftede også sine fund med Sundheds- og Ældreministeriet, så de kunne indgå i fremtidige initiativer i forbindelse med sundhedsbehandlingen af varigt inhabile.

Asylcentre: Efter tilsynsbesøg i en række asylcentre drøftede ombudsmanden på et møde med Udlændingestyrelsen forskellige spørgsmål, som besøgene havde rejst, bl.a. om indkvarteringsforholdene nogle steder og om behovet for skriftlige instrukser til de ansatte om magtanvendelse og forebyggelse af vold og trusler. Udlændingestyrelsen tog ombudsmandens bemærkninger til efterretning og ville overveje spørgsmålene.

Sager (afsluttet i 2016) rejst efter tilsynsbesøg

Magtanvendelse i kriminalforsorgens pensioner: Under et tilsynsbesøg i en af kriminalforsorgens pensioner kom det frem, at der var blevet brugt magt og håndjern over for en beboer. Ombudsmanden rejste en sag om hjemmelsgrundlaget. Udgangen på sagen blev, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ændrede sine administrative forskrifter. (FOB 2016-18).

Undersøgelse af indsattes klager over overgreb: Under et tilsynsbesøg i en arrest fortalte en række indsatte, at en indsat var blevet skubbet flere gange af en fængselsbetjent. Ombudsmanden rejste en sag især om myndighedernes undersøgelse af hændelsen. Sagen blev afsluttet med kritik. Ombudsmanden bad samtidig Direktoratet for Kriminalforsorgen om at overveje at indsætte bestemmelser i sit regelsæt om undersøgelse af klager fra indsatte over overgreb – også på baggrund af to andre sager om samme emne, som ombudsmanden afsluttede i 2016. (FOB 2016-52).

Frihedsberøvede udlændinge: To tilsynsbesøg i en af kriminalforsorgens institutioner for udlændinge, som er frihedsberøvet efter udlændingelovens regler, gav ombudsmanden anledning til alvorlig bekymring. Ombudsmanden gik derfor i dialog med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Forholdene for de frihedsberøvede blev herefter ændret og forbedret på en række væsentlige punkter. (FOB 2016-56).

Kriminalforsorgen i Grønland: I forlængelse af tilsynsbesøg i fire grønlandske anstalter for domfældte stillede ombudsmanden spørgsmål bl.a. om håndteringen af mindreårige og kvinder og om magtanvendelse. Sagen blev afsluttet med kritik. Samtidig noterede ombudsmanden sig, at Justitsministeriet havde oplyst, at der ved næste lovændring ville blive taget initiativ til at ændre den grønlandske kriminallovs regler om brug af magt.

Detentionsanbringelse: Uanmeldte tilsynsbesøg i to af politiets detentioner førte til kritik, bl.a. af at politiets detentionsrapporter generelt var mangelfulde. Ombudsmanden noterede sig samtidig, at politiet havde iværksat en række tiltag for at sikre, at lignende mangler blev undgået i fremtiden, og at Rigspolitiet ville følge op på effekten af tiltagene. (FOB 2016-21).

Anvendelse af særlige seler mv.: Et tilsynsbesøg i et kommunalt botilbud gav tvivl om hjemlen til at bruge forskellige typer af seler og andre beskyttelsesforanstaltninger over for en beboer. Ombudsmanden rejste derfor en sag over for kommunen. Da kommunen senere oplyste, at den var ophørt med at bruge selerne mv., afsluttede ombudsmanden sin behandling af sagen.

Mundtlige anbefalinger til institutionens ledelse

Kropsvisitation og urinprøvetagning: I kriminalforsorgen blev der givet anbefalinger om bl.a. øget information til de indsatte og øget ledelsesmæssig opfølgning i forbindelse med kropsvisitation og urinprøvetagning. Flere steder i psykiatrien blev ledelsen anbefalet at ændre informationsmateriale og interne instrukser, så det, der står, er i overensstemmelse med gældende regler.

Magtanvendelse: Flere steder blev ledelsen anbefalet at udarbejde, revidere eller udbygge instrukser om magtanvendelse.

Peberspray: Flere steder i kriminalforsorgen blev ledelsen anbefalet at sikre, at den fornødne bemyndigelse foreligger, når personalet bærer peberspray.

Tvang: Flere steder blev der givet anbefalinger om indholdet af de systematiske eftersamtaler efter anvendt tvang i psykiatrien, herunder om at forbedre dokumentationen i den forbindelse.

Vold og trusler: Flere steder blev ledelsen anbefalet at indføre eller udbygge politikker om vold og trusler mellem brugerne.

Medicinhåndtering mv.: Flere steder i kriminalforsorgen og på det sociale område blev det anbefalet at udarbejde eller justere instrukser om medicinhåndtering mv. Desuden blev der flere steder givet anbefalinger om opbevaring af medicin, systematisk gennemgang af medicinskabet, fokus på utilsigtede hændelser og om de indsattes kontakt med lægen.

Beskæftigelse og fritid: Enkelte steder blev der givet anbefalinger vedrørende de konkrete beskæftigelses-/aktivitetstilbud for brugerne, f.eks. om at forbedre brugernes muligheder for at træne.

Detentionsanbringelse: Enkelte steder blev ledelsen anbefalet at forbedre tilsynet med de detentionsanbragte, og flere steder blev der givet anbefalinger om formelle forhold, herunder om dokumentationen i detentionsrapporter.

LÆS OGSÅ:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn børneområdet
Tilsyn handicapområdet
Tilsyn tvangsudsendelser