Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016


Klik på overskriften for at læse nyhederne i deres fuld længde.

14. januar

Anbragte børn har krav på undervisning i alle folkeskolens fag

Anbragte børn og unge, der går i intern skole, har samme ret til undervisning som elever i en folkeskole. Ombudsmanden har imidlertid efter tilsynsbesøg på anbringelsessteder for børn og unge konstateret, at flere interne skoler ikke tilbød tilstrækkelig undervisning. På én skole blev der kun undervist i hovedfagene dansk, matematik og engelsk.


21. januar

E-mail til ansatte i Gribskov Kommune lignede ulovlig mundkurv

Offentligt ansatte har udstrakt frihed til at kritisere forholdene på deres arbejdsplads. Men en e-mail fra Gribskov Kommune til samtlige ledere af børne- og ungeinstitutioner i kommunen gav det modsatte indtryk, konkluderer Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse.


22. januar

Selvbetjeningssystemer udelukkede uddannelsessøgende fra partsrepræsentation

Når digitale selvbetjeningssystemer afløser manuel sagsbehandling, skal myndighederne sikre, at systemerne overholder de forvaltningsretlige krav. Bl.a. skal systemerne være indrettet, så en bruger kan lade sig repræsentere af andre – eventuelt ved en papirbaseret løsning.

Den mulighed har i flere år ikke eksisteret for uddannelsessøgende, der søger SU eller befordringsrabat. Først nu er der udsigt til en løsning.


4. februar

Ombudsmandens Børnekontor har besøgt 15-årig isolationsfængslet pige

Medarbejdere fra Ombudsmandens Børnekontor har sammen med repræsentanter for Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur besøgt en 15-årig pige, som har siddet isolationsfængslet siden 14. januar 2016. Isolationsfængsling af mindreårige sker yderst sjældent.


5. februar

Odense Kommune kunne hemmeligholde borgmesters telefonregning

Ombudsmanden er enig i, at Odense Kommune ikke skal udlevere borgmesterens telefonregning fra efteråret 2011. Det skyldes, at det ikke skønnes muligt at udskille borgmesterens private opkald.


8. februar

Ombudsmandens Børnekontor fokuserer på børn og unge i psykiatrien

I 2016 vil Ombudsmandens Børnekontor besøge en stor del af de børn og unge, som er indlagt på psykiatriske afdelinger. Temaet for årets tilsynsbesøg i Børnekontoret er nemlig psykiatriske døgnafdelinger, og et af de centrale spørgsmål er brugen af tvangsfiksering over for børn og unge.


15. marts

Ombudsmanden alvorligt bekymret for udlændinge i Vridsløselille

Efter et uanmeldt besøg i Institution Vridsløselille den 29. februar 2016 udtrykker Folketingets Ombudsmand alvorlig bekymring over forholdene for frihedsberøvede udlændinge.


16. marts

Debatindlæg: Mest ombudsmand for pengene

"Ligesom lægen ikke opererer sin patient, før han har vurderet, hvad det i sidste ende kan hjælpe, iværksætter vi heller ikke omfattende undersøgelser, før vi har vurderet, om vi reelt kan flytte noget." Sådan skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i et indlæg i Politiken om institutionens skarpere prioritering. (…)


17. marts

Udlandsdanskere skal have besked om ret til folkepension

En dansk statsborger bosat i England fik ikke søgt om folkepension, da han nærmede sig 65 år. I modsætning til borgere bosat i Danmark fik manden nemlig ikke besked fra myndighederne om ret til pension. Det var en fejl, konkluderer Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse. Han har henstillet til Ankestyrelsen at genoptage sagen og overveje, om pensionisten på grund af fejlen bør tilkendes fire års pension med tilbagevirkende kraft.


18. marts

Politiske drøftelser om offentlighedsloven får ombudsmanden til at sætte generel undersøgelse i bero – behandling af klagesager fortsætter uændret

Ombudsmanden sætter en generel undersøgelse af ministeriernes brug af meroffentlighedsprincippet i ministerbetjeningssager i bero. Det sker for ikke at risikere at "kortslutte" de aktuelle politiske drøftelser om tema og tidspunkt for evaluering af den nye offentlighedslov.


21. marts

Udsatte borgere skal vejledes særlig grundigt

En myndighed skal tilpasse sin vejledning til den enkelte borger og dennes behov. Især i forhold til udsatte borgere, der kan have svært ved at overskue situationen, er det f.eks. vigtigt, at myndighederne grundigt forklarer, hvad konsekvenserne af bestemte dispositioner fra borgerens side kan blive. Det siger ombudsmanden i en ny udtalelse om en sag, hvor en ca. 30-årig kvinde med psykiske lidelser trak sin ansøgning om førtidspension tilbage.


29. marts

Politiet vil forbedre dokumentationen ved tvangsudsendelse af udlændinge

Rigspolitiet vil nu udarbejde et skema, som politiet skal anvende for at sikre, at alle relevante sagsbehandlingsskridt i sager med tvangsudsendelser dokumenteres tilstrækkeligt. Skemaet skal fungere som et supplement til den udsendelsesrapport, som politiet i dag laver. Initiativet kommer, efter at Folketingets Ombudsmand flere gange tidligere har peget på mangelfuld dokumentation af forholdene omkring tvangsudsendelser.


5. april

Folkeskoler glemmer elevers rettigheder i alvorlige sager

Ballade i folkeskolen kan blive så grov, at en elev f.eks. må sendes hjem for en periode eller overgå til enkeltmandsundervisning. Men når skolen griber til alvorlige reaktioner, har eleven en række rettigheder, og det synes skolerne ofte at glemme. Derfor henvendte ombudsmanden sig for nylig til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for at finde en løsning på problemet.


6. april

Ombudsmanden undersøger sag om fyret gymnasielærer

Folketingets Ombudsmand har i dag bedt Campus Bornholm forklare baggrunden for, at en gymnasielærer blev fyret, efter at han havde kritiseret sin arbejdsplads i en e-mail til Folketingets Finansudvalg.


8. april

Folkeskolen skal sikre børn med handicap lige adgang til leg og undervisning

Børn i den danske folkeskole, der har et bevægelseshandicap, skal efter FN’s Handicapkonvention kunne deltage i undervisning, leg og fritidsaktiviteter på lige fod med børn uden handicap. Det er derfor vigtigt, at skolernes fysiske faciliteter understøtter og fremmer dette. Sådan lyder konklusionen, efter at et besøgshold fra Folketingets Ombudsmand har gennemført tilgængelighedstilsyn på Skovvangskolen i Allerød Kommune.


21. april

Vejledning af uledsagede mindreårige flygtningebørn giver ikke grundlag for kritik

Ombudsmanden rejste i november 2015 en sag over for udlændingemyndighederne, fordi det i offentligheden blev gjort gældende, at uledsagede mindreårige flygtningebørn med såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus fik utilstrækkelig vejledning om mulighederne for at få deres forældre til Danmark. Siden har myndighederne taget initiativ til at justere vejledningen. Ombudsmanden siger på den baggrund god for den samlede vejledning af uledsagede mindreårige med midlertidig beskyttelsesstatus.


25. april

Store forskelle i kommunikationshjælp til børn og unge med vidtgående handicap

Ombudsmandens Børnekontor har det seneste år besøgt en række institutioner for børn og unge med vidtgående handicap og næsten intet sprog. Den overordnede konklusion er positiv, men ombudsmanden peger bl.a. på store forskelle på, hvor gode institutionerne er til at udnytte teknologi i kommunikationen med børnene og de unge.


26. april

Ankestyrelsen er ikke forpligtet til at søge efter forkert afgjorte sager om sygedagpenge

En manuel gennemgang af omkring 5.000 sygedagpengesager pr. år for at finde et ukendt antal sager med fejl kan ikke kræves. Det konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse. Ankestyrelsen kan derfor undlade selv at søge efter sager, hvor der er begået fejl over for modtagere af sygedagpenge. Til gengæld har styrelsen informeret bredt via bl.a. sin hjemmeside, så borgere selv kan henvende sig og få genoptaget deres sager.


27. april

Ombudsmanden varsler nyt besøg i Vridsløselille

Efter at Kriminalforsorgen nu har stillet forbedringer i udsigt for udlændingene i Institution Vridsløselille, varsler ombudsmanden et nyt tilsynsbesøg den 22. juni 2016.


12. maj

Ombudsmanden rejser spørgsmål om adskillelse af asylpar

Asylansøgere på 15-17 år skal efter en praksisændring i februar ikke indkvarteres på samme asylcenter som deres ægtefælle eller samlever. Det gælder som det klare udgangspunkt uanset partnerens alder, og uanset om parret har børn. Efter at have behandlet en klage fra et syrisk par har Folketingets Ombudsmand bedt om en række oplysninger fra ministeriet om den nye praksis.


13. maj

Fængsler bør stramme op i forhold til brugen af sikringsceller

En række tilsynsbesøg i fængsler og arresthuse og gennemgang af rapporter har i flere tilfælde givet ombudsmanden mistanke om uberettiget brug af sikringsceller og tvangsfiksering. Derfor opfordrer han nu Kriminalforsorgen til at stramme op på en række punkter.


16. maj

Kronik: Hvordan sikrer vi offentligt ansattes ytringsfrihed?

Folketingets Ombudsmand kalder i en kronik i dag i Jyllands-Posten krænkelser af offentligt ansattes ytringsfrihed for et "uløst problem". Ombudsmanden opfordrer regeringen til at tage problemet alvorligt i en kommende oplysningsindsats (…).


17. maj

Institutioner kan være afskåret fra at hjælpe svage borgere

Nogle borgere kan ikke rummes i normale botilbud for personer med psykisk sygdom eller handicap. De bor derfor i såkaldte enkeltmandsprojekter med personale i alle døgnets 24 timer. Efter tilsynsbesøg på 14 institutioner med i alt 79 enkeltmandsprojekter i 2015 konkluderer Folketingets Ombudsmand, at forholdene generelt er gode, men at personalet i en række alvorlige situationer ikke kan hjælpe borgerne, fordi de er afskåret fra at bruge tvang. (…)


18. maj

Justitsministeriet lover hurtigere svar i aktindsigtssager

Mere end hver femte har ventet på svar i over 40 arbejdsdage, når de har søgt om aktindsigt i Justitsministeriet. Ministeriet erkender, at det er alt for længe, og sætter nu ind for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det har ministeriet oplyst over for Folketingets Ombudsmand, der i januar rejste en generel sag om problemet.


19. maj

DR kan betale journalisters bøder og sagsomkostninger

Det er lovligt, at DR normalt friholder sine medarbejdere for bøder, erstatning og sagsomkostninger, der skyldes forhold begået som led i det journalistiske arbejde. Det udtaler Folketingets Ombudsmand i en ny redegørelse.


26. maj

Politiet lover opstramninger i detentioner

To uanmeldte besøg af ombudsmanden fører nu til forbedrede procedurer i københavnske detentioner.


27. maj

Borgere venter for længe på erstatning for tab af erhvervsevne

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for visse arbejdsskadesager er mellem 26 og 28 måneder. Og det er for længe, mener Folketingets Ombudsmand.


31. maj

Folkepensionist undgår at betale godt 100.000 kr. tilbage

En kvindelig folkepensionist var i god tro om sin ret til at få udbetalt pension som enlig. Derfor har Ankestyrelsen besluttet, at kvinden slipper for at skulle betale godt 100.000 kr. tilbage. Det er resultatet, efter at ombudsmanden sendte en klage fra en kvinde videre til Ankestyrelsen. (…)


1. juni

Justitsministeriet havde lov til at "ressource-afvise" journalist

Det var berettiget, at Justitsministeriet afslog at behandle en journalists aktindsigtsanmodning, som det ville tage over 60 timer at vurdere. Det siger Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse. Sagen er den første, hvor ombudsmanden tager stilling til brug af den såkaldte ressourcebestemmelse i offentlighedsloven over for et massemedie.


2. juni

Konkret sag om tålt ophold bør afgøres af domstolene

Ombudsmanden har henstillet, at en udenlandsk statsborger får fri proces til en retssag mod Udlændingestyrelsen. Manden har siden september 2008 haft pligt til at bo i Center Sandholm, efter at han fik en fængselsdom og blev udvist af Danmark. Han kan imidlertid ikke tvangsudsendes, da han vil være i livsfare i hjemlandet. Han er derfor på "tålt ophold".


7. juni

Bunken af ældre patientklager vokser

Antallet af patientklagesager, der er ældre end 18 måneder, er vokset med ca. 40 pct. fra 461 sager ved udgangen af 2014 til 651 sager ved udgangen af 2015. Til gengæld er der blevet færre af de helt gamle sager over 36 måneder. Det fremgår af en redegørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet til ombudsmanden.


22. juni

Kommuners mulighed for at tvangsanbringe asylbørn

Hvem skal hjælpe et asylbarn, der f.eks. vanrøgtes af sine forældre? Er det kommunen med fagkundskab om børn, eller er det udlændingemyndighederne, hvor asylansøgere og udlændinge uden lovligt opholdsgrundlag normalt hører hjemme? Det spørgsmål har igennem længere tid skabt forvirring. Ombudsmanden har iværksat en undersøgelse af spørgsmålet (…).


28. juni

Meget kritisabelt at forsvarschef skabte usikkerhed om de ansattes ytringsfrihed

Forsvarets ansatte har samme ytringsfrihed som andre offentligt ansatte. Det var derfor meget kritisabelt, at forsvarschefen under et oplæg på Flyvestation Karup fortalte de ansatte, at de kunne forvente at blive afskediget for "direkte illoyale" ytringer om Forsvaret, som de måtte fremsætte på de sociale medier. Det skriver ombudsmanden i dag i en udtalelse til Forsvarsministeriet.


29. juni

DR havde lov til at tilbageholde budgetoplysninger om P1

Det var i overensstemmelse med loven, at DR afslog en journalists anmodning om aktindsigt i nogle overordnede budgetoplysninger for P1’s programvirksomhed. Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden.


30. juni

Ministerium stadig for længe om at behandle klager over meldepligt

Klager over meldepligt for udlændinge på "tålt ophold" har gennem flere år været for længe under behandling. I efteråret 2014 meddelte det ansvarlige ministerium, at der ville blive sat ekstra fokus på disse sager, så der kunne træffes afgørelse inden for tre måneder. Det er ikke sket. (…) Det betegner ombudsmanden som beklageligt.


4. juli

Ombudsmanden genoptager generel undersøgelse af meroffentlighed i ministerbetjeningssager

Ombudsmanden fortsætter nu sin undersøgelse af ministeriernes brug af meroffentlighed i ministerbetjeningssager. Det sker på baggrund af en orientering fra justitsministeren om, at forligsparterne bag offentlighedsloven ikke har bemærkninger til, at ombudsmanden genoptager undersøgelsen.


4. juli

Kommuner må efterbetale kontanthjælp som følge af formelle fejl

I 2014 blev der skåret i kontanthjælpen til en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere på grund af samleverens indtægt. Men nogle kommuner gjorde kun kontanthjælpsmodtageren bekendt med afgørelsen om gensidig forsørgelsespligt, og ikke samleveren. Det betyder, at afgørelserne er ugyldige, og at sagerne må genoptages.

I to sager fra Randers Kommune og Brønderslev Kommune har ombudsmanden netop udtalt, at kommuner har pligt til selv at genoptage ugyldige afgørelser, hvis de kan finde sagerne frem, og der ikke er tale om for store administrative vanskeligheder. (…)


22. august

Manglende tjek af e-Boks kan blive dyrt

Det kan blive dyrt for en 90-årig mand, at han i længere tid ikke tjekkede sin e-Boks. Manden nåede at modtage en synsindkaldelse, en påmindelse og to bødeforelæg på 2.000 kr., før han, efter at have modtaget et fysisk brev fra Trafik- og Byggestyrelsen, endelig fik sin bil synet. … "Jeg kan godt forstå, hvis mange – måske bl.a. ældre borgere – kan have svært ved at vænne sig til at tjekke e-Boks på samme måde, som de tømmer postkassen. Men lovgivningen er klar, og den pålægger borgerne ansvaret for og risikoen ved ikke at holde øje med digital post", siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. (…)


22. august

Chefskifte i Ombudsmandens Børnekontor

Den 1. oktober 2016 tiltræder Susanne Veiga som ny chef for Ombudsmandens Børnekontor. Hun afløser Bente Mundt, der har stået i spidsen for Børnekontoret, siden det efter beslutning i Folketinget blev etableret den 1. november 2012. Bente Mundt fortsætter i ombudsmandsinstitutionen som chefkonsulent.


31. august

Afskedigelse af gymnasielærer var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed

En gymnasielærer havde ret til i en e-mail til medlemmer af Folketingets Finansudvalg at kritisere sin arbejdsgiver, Campus Bornholm. Ombudsmanden kalder det derfor "særdeles kritisabelt", at Campus Bornholm efterfølgende afskedigede læreren.


6. september

Rekruttering til nyt skattekontor indledt

Den 1. januar 2017 åbner Ombudsmandens Skattekontor – et af flere tiltag fra Folketinget med det formål at styrke borgernes retssikkerhed på skatteområdet. Ombudsmanden har netop udnævnt Louise Vadheim Guldberg til chef for kontoret.


20. september

Udlændinge i Vridsløselille har fået markant bedre forhold

Efter ombudsmandens to tilsynsbesøg og dialog med de ansvarlige myndigheder er forholdene for udlændinge i Vridsløselille blevet markant forbedret.


21. september

Selvstændig slap for at betale næsten en halv million tilbage i dagpenge

466.090 kr. før skat og renter. Det beløb skulle en 52-årig mand betale tilbage i dagpenge, som han havde modtaget over en længere periode. Men efter ombudsmandens mellemkomst slipper manden nu helt.


6. oktober

Ministerbetjeningsregel har ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt

Indførelsen af den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedsloven har i praksis ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i en generel undersøgelse af ministeriernes anvendelse af ministerbetjeningsreglen og meroffentlighedsprincippet.


7. oktober

Kommuner skal huske unges ret til at klage

I starten af juni kontaktede en 17-årig pige Ombudsmandens Børnekontor, fordi hun ønskede at flytte til et andet opholdssted. Forinden havde pigens sagsbehandler afvist pigens ønske. Men kommunen havde glemt at oplyse om en vigtig detalje: At pigen havde ret til at klage. Sagen med den 17-årige pige er det seneste eksempel ud af fem hos Ombudsmandens Børnekontor, som kan tyde på, at nogle kommuner forsømmer at fortælle børn og unge over 12 år, at de har ret til at klage.


14. oktober

Personer med handicap er flere steder afskåret fra at bruge tog

Efter FN’s Handicapkonvention skal mennesker med bevægelseshandicap på lige fod med andre kunne rejse med offentlig transport. Men det kan de ikke altid i dag, konstaterer Folketingets Ombudsmand efter at have fået svar fra Transport- og Bygningsministeriet om tilgængeligheden til 13 fjern- og regionaltogstationer i Danmark.


26. oktober

Myndighedernes reaktion på europæisk dom om 26-årsreglen interesserer ombudsmanden

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog for nylig i den såkaldte Biao-dom, at 26-årsreglen i udlændingeloven er diskriminerende. (…) Regeringen har meddelt, at den vil foreslå Folketinget at ophæve 26-årsreglen som opfølgning på dommen. (…) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har vurderet, at udlændingemyndighederne allerede nu må se bort fra 26-årsreglen, også i sager, der afgøres før en eventuel lovændring. Det er de sager, som ombudsmanden gerne vil følge med i.


4. november

Flere kommuner efterbetaler kontanthjælp som følge af formelle fejl

Brønderslev Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune efterbetaler nu ydelser til et stort antal kontanthjælpsmodtagere efter at have begået grundlæggende sagsbehandlingsfejl. "Det er ærgerlige sager for disse kommuner, men der er begået så grundlæggende fejl, at den eneste vej er at genoptage sagerne og efterbetale pengene til kontanthjælpsmodtagerne", siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Ombudsmanden har tidligere på året behandlet en sag om Randers Kommune, der måtte efterbetale penge til kontanthjælpsmodtagere. Og han har netop henstillet til Aabenraa Kommune at genoptage et større antal sager.


9. november

Høring om Folketingets Ombudsmand har fokus på aktuelle temaer

Onsdag den 23. november 2016 kl. 10-12 afholder Folketingets Retsudvalg den årlige høring om ombudsmandens arbejde. Høringen kan overværes på Christiansborg eller ses via Folketingets egen tv-kanal.


15. november

Ombudsmanden styrker indsats på skatteområdet

Når Ombudsmandens Skattekontor åbner den 1. januar 2017, er der tale om en "markant styrkelse" af ombudsmandens kapacitet på skatteområdet. Det skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en kronik, der i dag er offentliggjort på altinget.dk. Ombudsmanden beskriver bl.a., hvordan kontrollen med skattemyndighederne nærmere vil blive styrket, og varsler et åbningsseminar for Skattekontoret allerede den 13. januar 2017. (…)


15. november

Et barn kan ikke med magt flyttes til et nyt anbringelsessted

Når et barn skal flyttes fra ét anbringelsessted til et andet, skal det ske frivilligt. En kommune har nemlig efter de gældende regler ikke lov til at bruge fysisk magt i den situation. Det konkluderer ombudsmanden efter at have undersøgt en konkret sag.


16. november

Ombudsmanden opfordrer myndigheder til at overveje uddannelse i brug af magt på sociale bosteder

På et socialt bosted i Østjylland døde en ung mand i fjor efter at være blevet fastholdt af tre medarbejdere. Ingen af bostedets medarbejdere havde fået egentlig uddannelse i at bruge magt. Ombudsmandens undersøgelse af sagen viser bl.a., at der ikke findes regler for uddannelse i magtanvendelse på sociale institutioner.


17. november

Ombudsmandens Børnekontor besøger center for uledsagede unge asylansøgere

Et tilsynshold fra Ombudsmandens Børnekontor skal i slutningen af denne måned for første gang besøge et center for uledsagede asylansøgere under 18 år. Besøget i Børnecenter Hundstrup på Sydfyn finder sted i kølvandet på flere omtalte sager om børn på asylcentre, men har ingen direkte forbindelse med disse sager, oplyser chefen for Ombudsmandens Børnekontor, Susanne Veiga.


21. november

Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder

Journalister og andre har krav på hurtige svar på aktindsigtsanmodninger. Også i ferieperioder. Myndigheder kan således ikke "lukke ned" for behandlingen af aktindsigtssager i f.eks. juli måned, men må have et beredskab til at svare inden for de frister, der er opstillet i offentlighedsloven. Det fremgår af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.


23. november

Anbragte børn mangler handleplaner

Kommuner skal udarbejde handleplaner for anbragte børn og unge. Og de skal sørge for at aflevere relevante dele af planerne til børnenes institutioner. Men det sker ikke altid, konstaterer ombudsmanden, efter at Ombudsmandens Børnekontor har været på tilsynsbesøg på en række døgninstitutioner for anbragte børn.


24. november

Ombudsmanden åbner Skattekontor med seminar

Den 1. januar 2017 åbner Ombudsmandens Skattekontor. Det sker efter beslutning i Folketinget. I den anledning afholder ombudsmandsinstitutionen et åbningsseminar. Seminaret finder sted på Christiansborg med deltagelse af en bred vifte af inviterede interessenter.


28. november

Tilbud på DONG-aktier kunne hemmeligholdes

Den nye offentlighedslov gør det sværere at få aktindsigt i oplysninger om forretningsforhold. Det konstaterer Folketingets Ombudsmand efter at have behandlet en klage fra en journalist i den såkaldte DONG-sag.


19. december

Uklart om en værge kan klage over afslag på magtanvendelse

En mand, som var værge for sin mentalt retarderede datter, ønskede, at datteren skulle udstyres med GPS, så hun ikke forsvandt fra sin institution. Farens ønske blev afvist af kommunen, og han fik senere at vide af Ankestyrelsen, at han ikke kunne klage over dette. (…) Ombudsmandens undersøgelse viser, at det er uklart, hvordan klagereglen skal fortolkes, så ombudsmanden har ikke grundlag for at kritisere Ankestyrelsens retsopfattelse. Han har i stedet sendt spørgsmålet videre til Børne- og Socialministeriet og orienteret Folketinget, så der kan blive taget stilling til, om det skal afklares via lovgivning. (…)


20. december

Alle har som udgangspunkt ret til at se egen patientjournal

I en netop afsluttet sag udtaler ombudsmanden, at sundhedsloven giver alle ret til aktindsigt i egne patientjournaler. Det gælder som udgangspunkt også, selv om oplysningerne er gamle. Udtalelsen kommer, efter at en kvinde fik afslag på aktindsigt i dele af sin egen patientjournal fra 1959.


21. december

Beskyldninger om ulovlig magtanvendelse skal undersøges grundigt

Under ombudsmandens tilsynsbesøg i en arrest fortalte flere indsatte uafhængigt af hinanden, at en fængselsbetjent havde hidset sig voldsomt op og bl.a. skubbet en indsat ned ad en gang. Inden arrestens ledelse og Direktoratet for Kriminalforsorgen fik undersøgt sagen til bunds, var videoovervågningsmaterialet slettet. Ombudsmanden understreger, at enhver reel mistanke om brug af ulovlig magt i arrester og fængsler skal tages alvorligt og undersøges.


22. december

Myndigheder skal hjælpe borgere videre til rette sted

En myndighed kan ikke afvise en henvendelse fra en borger, fordi det er uklart, hvor borgeren skal gå hen med sit problem, eller fordi borgeren har henvendt sig til den forkerte myndighed. … "Det offentlige system er komplekst, og myndighederne må medvirke til, at borgerne kommer det rigtige sted hen", siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. (…)


23. december

Ministerium indskærper pligt til at undervise anbragte børn

Anbragte børn og unge har samme ret til at få undervisning som hjemmeboende børn. Og den ret er nu indskærpet over for samtlige landets kommuner. Det sker, efter at Ombudsmandens Børnekontor har afdækket utilstrækkelig undervisning på flere interne skoler og henvendt sig til Undervisningsministeriet for at sikre, at det kommunale tilsyn med undervisningen i de interne skoler fungerer.


28. december

Lovgivning bør overvejes for at sikre at privatskoleelever bliver hørt

På trods af en stor informationsindsats bliver mange elever på privatskoler og efterskoler stadig ikke hørt, før de bliver bortvist eller udskrevet. Ombudsmanden opfordrer nu Undervisningsministeriet til at overveje lovgivning på området.