Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Ombudsmanden offentliggør løbende visse udtalelser på ombudsmanden.dk og i ombudsmandens database i Retsinformation. For 2016 drejede det sig om følgende udtalelser (Udtalelserne er anført under de ministerområder mv., hvor kompetencen i sagerne lå ved årets udgang).:

a. Beskæftigelsesministeriet

2016-36

Ombudsmanden udtalte, at Arbejdsskadestyrelsens stigende sagsbehandlingstider i erhvervsevnetabssager siden 2012 ikke var tilfredsstillende, og bad Beskæftigelsesministeriet om underretning om, hvordan det gik med at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

b. Børne- og Socialministeriet

2016-51

Ombudsmanden fandt, at det var uklart, om der efter servicelovens § 133 var klageadgang for værger mfl. i sager, hvor en kommune havde afvist at anvende magt, og orienterede derfor ministeriet og Folketinget om sagen.

c. Energi-, Forsynings-og Klimaministeriet

Ingen udtalelser på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets sagsområde er offentliggjort i 2016.

d. Erhvervsministeriet

2016-35

Ikke kritik af et afslag på dataudtræk, da sammenstilling og anonymisering ikke kunne foretages ved få og enkle kommandoer. Finansielle nøgleoplysninger var omfattet af særlig tavshedspligt og skulle derfor anonymiseres.

e. Finansministeriet

2016-26

Oplysninger om rent faktuelle forhold eller om noget, der allerede er sket eller besluttet, skal som udgangspunkt ekstraheres. Det gjaldt også ministeriernes implementeringsplaner i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser.

2016-43

En undersøgelse rejst på ombudsmandens eget initiativ af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24 og meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.

2016-48

Moderniseringsstyrelsen kunne afslå dataudtræk fra styrelsens indkøbsdatabase, under henvisning til at det var for ressourcekrævende at afklare, om udtrækket indeholdt oplysninger omfattet af offentlighedslovens §§ 19-35.

2016-54

Finansministeriet kunne undtage tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. Ombudsmanden kritiserede afgørelsens udformning.

f. Forsvarsministeriet

2016-31

Udtalelser fra forsvarschefen om at afskedige ansatte, der ytrede sig illoyalt på sociale medier, var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden henstillede, at ministeriet overvejede tiltag ud over dem, der allerede var taget, så ansatte ikke afstod fra at ytre sig.

g. Justitsministeriet

2016-7

Tilbagekaldelse af en udgangstilladelse kræver en konkret vurdering af risikoen for misbrug af tilladelsen. Det var en fejl, at bestridte oplysninger i sagen ikke var undersøgt ved en udtalelse fra personalet og/eller videoovervågningsmateriale.

2016-8

Det kunne ikke kritiseres, at Justitsministeriet afslog aktindsigt i dokumenter, der forventedes at indgå i en kommende undersøgelseskommissions arbejde.

2016-17

Ikke kritik af, at Direktoratet for Kriminalforsorgen havde undtaget oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold i et fængsel fra aktindsigt ud fra hensynet til de ansattes og de indsattes sikkerhed.

2016-18

Direktoratet for Kriminalforsorgen ændrede efter varslet henstilling fra ombudsmanden regler om anvendelse af magt og sikringsmidler i kriminalforsorgens pensioner.

2016-21

Tilsynsbesøg i to detentioner afdækkede mangler i politiets dokumentation.

2016-23

Justitsministeriet var berettiget til at afslå at behandle en aktindsigtsanmodning fra en journalist, med henvisning til at en behandling ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

2016-29

Et dokument, der indgik i grundlaget for regeringsdannelsen, kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, om beskyttelse af væsentlige hensyn til bl.a. offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

2016-39

Rigspolitiet mente ikke, at en politimand kunne fortryde sin accept af en stilling. Ombudsmanden henstillede, at politimanden fik fri proces til domstolsprøvelse, da mest talte for, at sagen skulle vurderes efter en lempelig praksis, Højesteret havde.

2016-43

En undersøgelse rejst på ombudsmandens eget initiativ af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24 og meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.

2016-52

Ledelsen af et arresthus burde efter oplysningsprincippet og en række internationale normer og standarder for undersøgelse af oplysninger om mishandling af frihedsberøvede personer have undersøgt en sag om en mulig ulovlig magtanvendelse nærmere.

2016-56

Udlændinge i Vridsløselille var låst inde i små fængselsceller næsten døgnet rundt og havde bl.a. meget begrænsede muligheder for aktivitet. Efter tilsynsbesøg fra ombudsmanden blev forholdene forbedret væsentligt.

h. Kirkeministeriet

Ingen udtalelser på Kirkeministeriets sagsområde er offentliggjort i 2016.

i. Kulturministeriet

2016-19

DR’s praksis med normalt at friholde sine medarbejdere for omkostninger (herunder bøder, erstatning og sagsomkostninger), som de bliver pålagt i forbindelse med sager anlagt mod dem for forhold udført i tjenesten, var lovlig.

2016-30

DR kunne tilbageholde overordnede budgetoplysninger om P1’s programvirksomhed. DR havde lagt vægt på hensynene bag radio- og fjernsynslovens § 86, stk. 1, herunder særligt hensynet til DR’s uafhængige stilling og til DR’s konkurrencemæssige position.

2016-43

En undersøgelse rejst på ombudsmandens eget initiativ af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24 og meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.

j. Miljø- og Fødevareministeriet

2016-6

Natur- og Miljøklagenævnet gav afslag på aktindsigt i et internt dokument. Ombudsmanden fandt, at der efter afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, burde gives aktindsigt i dokumentet.

k. Skatteministeriet

2016-3

Landsskatteretten kan behandle klager over SKATs svar på indsigelser mod pålagte rykkergebyrer i inddrivelsessager, da svarene er afgørelser i forvaltningslovens forstand. Det er derimod ikke en afgørelse, når SKAT pålægger et rykkergebyr.

2016-42

Ikke kritik af, at Nationalbanken overlod det til Skatteministeriet at træffe afgørelse om aktindsigt i dokumenter, der også indgik i en lovgivningssag i ministeriet.

2016-46

Korrespondance mellem ministeriet og Kammeradvokaten om bistand til udtalelse til ombudsmanden i relation til en sag om "niveausager" på ejendomsvurderingsområdet kunne ikke undtages fra aktindsigt, med henvisning til at retssag var en nærliggende mulighed.

l. Statsministeriet

Ingen udtalelser på Statsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2016.

m. Sundheds- og Ældreministeriet

2016-53

Ombudsmanden fandt det uheldigt, at en afgørelse om aktindsigt i en patientjournal blev truffet efter tidligere gældende regler, og kritiserede, at vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger ikke stemte overens med gældende ret.

n. Transport-, Bygnings-og Boligministeriet

2016-9

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i datamaterialet, som lå til grund for listen over særligt udsatte boligområder (ghettolisten), da materialet måtte anses for at være tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik.

2016-13

Hjemlen til at gennemføre dele af køreuddannelsen ved selvstudium. Regelgrundlaget havde været fejlagtigt anvendt.

2016-34

Trafik- og Byggestyrelsen sendte breve i en bilsyns- sag, herunder bødeforelæg, via Offentlig Digital Post. Det fulgte ikke af god forvaltningsskik, at de også burde være sendt med fysisk post, eller at styrelsen skulle sikre sig, at de var læst.

2016-38

Rigspolitiet og Bygningsstyrelsen kunne ikke på det foreliggende grundlag afslå aktindsigt i en række oplysninger vedrørende en ny politiskole/et nyt uddannelsescenter i det vestlige Danmark.

2016-40

Tilgængelighed for mennesker med bevægelseshandicap til et antal togstationer.

2016-45

Behandlingen af en sag om aktindsigt blev udsat, da de medarbejdere, der kendte til sagen, var på sommerferie. Myndigheder kan dog ikke "lukke ned" for behandlingen af visse aktindsigtsanmodninger, men må have et beredskab i ferien.

o. Uddannelses- og Forskningsministeriet

2016-1

Det gav grundlag for kritik, at partsrepræsentation i overensstemmelse med forvaltningslovens § 8 først blev mulig flere år efter idriftsættelsen af to digitale selvbetjeningssystemer på uddannelsesområdet.

2016-20

Dokumenter vedrørende en beslutning om ikke at overdrage bygninger til selveje for et universitet kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24, stk. 1. Der var ikke tale om en konkret afgørelsessag.

p. Udenrigsministeriet

2016-10

Delvist afslag på aktindsigt i materialet udarbejdet af Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag for Irak-krigen. Oplysninger til Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens § 35.

2016-14

Udenrigsministeriet afslog at give en borger indsigt i navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation i udlandet. Ombudsmanden tog stilling til, om lokale samfundsmæssige forhold kunne have betydning for myndighedens vurdering.

2016-28

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse.

q. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2016-12

Udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for at tillægge klager over afslag på opholdstilladelse opsættende virkning havde ikke tilstrækkelig klart grundlag i lovgivningen.

2016-27

En udlænding, der var på tålt ophold, fik fri proces til en retssag mod Udlændingestyrelsen, efter at ombudsmanden havde udtalt, at det var tvivlsomt, om det fortsat kunne kræves, at manden skulle opholde sig i Center Sandholm.

r. Undervisningsministeriet

Ingen udtalelser på Undervisningsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2016.

s. Økonomi- og Indenrigsministeriet

2016-4

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere en kommunes afslag på aktindsigt i borgmesterens telefonregning. Det skyldtes, at det ikke var muligt at adskille oplysninger om privat brug af telefonen fra oplysninger om tjenstlig brug.

2016-5

Kommuners lønsystemer skulle anses for at være databaser omfattet af offentlighedslovens § 11.

2016-11

Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at en kommune havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde med psykiske handicap, da hun på et møde i kommunen trak sin ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag tilbage.

2016-15

Der skulle ikke gives aktindsigt i e-mails i en mailboks, som Tilsynet havde koden til, men ikke umiddelbar adgang til. Mailboksen kunne sidestilles med en ekstern database, og dokumenterne var derfor ikke indgået til eller oprettet af Tilsynet.

2016-24

En dansk statsborger, som havde bopæl i et andet EU-land, burde have fået den lovpligtige information om adgangen til at søge folkepension og burde stilles, som om der var givet vejledning.

2016-43

En undersøgelse rejst på ombudsmandens eget initiativ af ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24 og meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.

2016-47

Offentlighedslovens § 11, stk. 1, 2. pkt., skal fortolkes sådan, at der i opgørelsen af en myndigheds ressourceforbrug kan medregnes tidsforbruget til de sagsbehandlingsskridt, som skal fastslå, om et dataudtræk indeholder oplysninger omfattet af §§ 19-35.

2016-55

En myndighed burde have undersøgt en sag nærmere, inden den afviste sagen, med henvisning til at det var uklart, om myndigheden var rette klageinstans. Ombudsmanden henviste til pligten til videresendelse i forvaltningslovens § 7, stk. 2.

2016-57

Aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens § 11 kunne ikke undlades med henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 5 (beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser).

t. Kommunale og regionale myndigheder

2016-2

En kommune mindede institutionsledere om de ansattes loyalitetspligt, når de som privatpersoner debatterede deres arbejdsområde offentligt på Facebook. Ombudsmanden vurderede, at kommunens henvendelse var i strid med de ansattes ytringsfrihed.

2016-16

På baggrund af et tilgængelighedstilsyn på en folkeskole kom ombudsmanden med en række anbefalinger om bl.a. tilgængelighed til legefaciliteter og faglokaler og fritagelse for undervisning.

2016-22

En sag om opførelse af en gyllebeholder uden land- zonetilladelse var utilstrækkeligt oplyst. Sagsoplysningerne gav ikke mulighed for tilstrækkelig konkret at vurdere, om gyllebeholderen var erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift.

2016-25

En kommune kunne ikke afskedige en social- og sundhedshjælper på grund af aktuelle samarbejdsproblemer eller væsentlig risiko for fremtidige samarbejdsproblemer. Tvivlsomt grundlag for tjenstlig samtale og særdeles kritisabel partshøring.

2016-32

Sikringsafdelingen havde ikke hjemmel til at begrænse visse patienters mulighed for at købe usunde fødevarer. Ombudsmanden bad imidlertid myndighederne overveje, om Sikringsafdelingen havde tilstrækkelige muligheder for at hjælpe patienterne.

2016-33

Afgørelser om gensidig forsørgelsespligt var ugyldige, fordi de ikke var meddelt begge parter. Fejlen kunne ikke repareres ved efterfølgende at gøre begge parter bekendt med afgørelsen. Ombudsmanden henstillede til kommunen at genoptage sagerne af egen drift.

2016-41

En kommune havde ikke hjemmel til at anvende fysisk magt, da et barn skulle flyttes fra sin plejefamilie til et andet anbringelsessted. Derudover stillingtagen til, om kravene om skriftlighed og notatpligt var opfyldt.

2016-44

Udlevering af relevante dele af handleplanen for et anbragt barn til botilbuddet skal også ske, hvis barnet er anbragt, før bestemmelsen om udlevering trådte i kraft.

2016-49

Væksthus Nordjylland er omfattet af ombudsmandens kompetence og af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

2016-50

Efter et dødsfald på et bosted under magtanvendelse bad ombudsmanden Socialstyrelsen om at overveje, om myndighederne skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for magtanvendelse, og at personalet modtager uddannelse i anvendelse af magt.

2016-58

En kommunes anvendelse af forebyggende indsatser over for børn og unge efter servicelovens § 11 i forhold til særlige foranstaltninger efter § 52 og kommunens sagsbehandlingstid på børnefaglige undersøgelser gav ombudsmanden anledning til kritik.

u. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence

2016-37

Det var et brud på offentligt ansattes ytringsfrihed at afskedige en gymnasielærer for i en e-mail til folketingsmedlemmer at kritisere skolens økonomiske dispositioner. Et brev fra skolen til de ansatte om loyalitetspligt var ikke retvisende i forhold til reglerne om ytringsfrihed.